Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia, definície a výklad pojmov

Internetový portál (popr. Portál, BTCpenazenka.sk) – webový portál BTCpenazenka.sk prevádzkovaný na adrese www.BTCpenazenka.sk prevádzkovateľom.

Klient – súhrnné označenie pre Používateľa.

Učet – účet na Internetovom portáli, ktorá je vedený ku konkrétnym registračným údajom. Účet eviduje vyplnené osobné údaje Používateľa, stav Bitcoin, ktorý Používateľ získal alebo zakúpil.

E-mail (tiež Registračný e-mail) – je emailová adresa uvedená Klientom pri registrácii. Je určená pre komunikáciu Prevádzkovateľa a Užívateľa. Pri registrácii dáva Klient Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním dôležitých oznámení vzťahujúcich sa k prevádzke Internetového portálu či jeho Užívateľskému účtu, ktoré nemajú charakter komerčných oznámení a voliteľne tiež súhlas so zasielaním informácií, ktoré majú povahu komerčných oznámení, ktorý môže kedykoľvek Klient odvolať.

Virtuálny účet – Slúži ako virtuálny peňaženka vedená v jednotke nazvanej Bitcoin.

2. Všeobecné ustanovenia

Tieto verejné obchodné podmienky upravujú pravidlá správania Klientov, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a používania Portálu. Náklady vzniknuté Klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením a plnením podmienok zmluvy, najmä potom náklady na internetové pripojenie, si hradí Klient sám.

3. Registrácia

Klient vykonáva registráciu za pomoci Internetového portálu Prevádzkovateľa.

Registrácia Klienta je povolená fyzickým osobám.
Záujemca vyplní pri registrácii svoje osobné, emailovú adresu, užívateľské meno a heslo.
Registráciou získa Klient neobmedzený prístup k svojmu účtu na Internetovom portáli.
Klient je povinný v prípade zmeny vyplnených osobných údajov vykonať ich opravu v Internetovom portáli bez zbytočného odkladu.
Klient vykonáva prihlásenie k svojmu účtu pomocou používateľského mena a hesla, ktoré uviedol pri registrácii.
Každý Klient je oprávnený mať v BTCpenazenka.sk iba jeden účet. Po dohode s prevádzkovateľom je povolená registrácia viacerých účtov Klienta.

4. Výber / Výplata Bitcoin

Výplata Bitcoin Užívateľa

Užívateľ má právo nechať si vyplatiť svoje Bitcoin nazbierané do svojej bitcoinové peňaženky. Minimálna hranica pre výplatu Bitcoin z účtu Užívateľa je 0.02 BTC. Pri voľbe expresné platba, je transakcia vykonaná do 24 hodín.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Za vykonávanie Činnosti podľa predchádzajúceho článku je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať províziu vo forme Bitcoin, a to vo výške až 10% z prostriedkov, o ktorých výplatu si Užívateľ požiada.

Prevádzkovateľ uplatňuje províziu podľa predchádzajúceho článku na zabezpečenie prevádzky BTCpenazenka.sk, na marketingové účely Portálu a tiež pre odmeny v affiliate programu BTCpenazenka.sk. Zvyšnú časť provízie si Prevádzkovateľ ponechá ako odmenu za svoju Činnosť.
Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť bez náhrady za nazbierané Bitcoin používateľský účet používateľa v prípade, že zistí hrubé porušenie týchto Obchodných podmienok. Za hrubé porušenie verejných obchodných podmienok sa potom považujú najmä tieto prípady:
• Duplicitné registrácie (vytvorenie viac ako jedného účtu Užívateľa rovnakou osobou)
• Zadanie neplatných osobných údajov v nastavení Užívateľského účtu
• Akýkoľvek pokus o prelomenie zabezpečenia iného účtu Užívateľom
• Prevádzkovaním softvér, ktorý by narušoval chod systému
• Pokus o akýkoľvek podvod
Ďalej je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť Užívateľský účet bez náhrady v prípade, že sa Užívateľ neprihlási do Internetového portálu dlhšie ako 6 mesiacov. 14 (štrnásť) a 7 (sedem) dní pred zrušením účtu je povinný Prevádzkovateľ informovať Používateľa o tomto kroku a to na Registračný e-mail. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie takéto správy s výnimkou, že by sa preukázalo, že za nedoručenie môže jednoznačne jeho vlastné hrubé pochybenie.

6. Práva a povinnosti Užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Obchodné podmienky.
Užívateľ je povinný udržiavať prihlasovacie údaje k svojmu Účtu v tajnosti a neposkytovať ho ďalším osobám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu hesla alebo jeho zneužitia, iba ak by vyšlo najavo, že bola spôsobená na strane BTCpenazenka.sk jeho úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou.
Užívateľ je povinný čítať dôležité oznámenia, ktorá mu BTCpenazenka.sk zasiela na E-mail. Po odoslaní takého oznámenia plynie lehota 7 (sedem) dní, po uplynutí ktorej je oznámenie automaticky považované za doručené a prečítané.
Užívateľ je povinný správať sa na BTCpenazenka.sk slušne, najmä potom dodržiavať pravidlá slušného správania pri komunikácii s Prevádzkovateľom.
Užívateľ registráciou a každým svojím prihlásením vyhlasujú, že:
• Všetky informácie zadané v BTCpenazenka.sk sú pravdivé a aktuálne. Ďalej, že v prípade zmeny takých informácií vykoná bez odkladu ich zmenu na aktuálny.
• So vyhne akémukoľvek napodobňovanie či kopírovanie systému BTCpenazenka.sk a ďalej, že nebude vyvíjať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla BTCpenazenka.sk akokoľvek uškodiť, alebo poškodiť.
• Nie je vlastníkom alebo sa inak nepodieľa na chode konkurenčných systémov.

7. Ochrana osobných údajov

Užívateľ dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi BTCpenazenka.sk. Nakladanie s osobnými údajmi Užívateľov podlieha úprave zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Užívateľ týmto dáva výslovný súhlas s tým, aby BTCpenazenka.sk užil jeho osobné údaje, za účelom zasielania oznámení označených ako Dôležitá oznámení, ktoré nemajú povahu komerčných oznámení, voliteľne potom zasielanie obchodných oznámení, ktoré majú povahu komerčných oznámení.
Prevádzkovateľ nie je oprávnený oznamovať Používateľovi osobné údaje iného užívateľa s výnimkou, že by došlo k neoprávnenému použitiu účtu Užívateľa. V takom prípade je poškodený oprávnený požadovať osobné údaje protistrany, ktorá ho poškodila a Prevádzkovateľ také osobné údaje môže poškodenému vydať.

8. Autorské práva

Internetový portál je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorského zákona, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Autorský zákon”). Prevádzkovateľ vykonáva všetky práva vzťahujúce sa k Internetovému portálu.
Prevádzkovateľ je vlastníkom Internetového portálu.
Obsah Internetového portálu nie je povolené uchovávať, upravovať, šíriť, ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, ak nedá Prevádzkovateľ k takému konaniu výslovný súhlas.
Prevádzkovateľ je jediným vlastníkom ochrannej známky BTCpenazenka.sk a nie je povolené tretím osobám bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa túto ochrannú známku užívať.

9. Sankcie

Sankciami, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť voči Používateľovi je zrušenie alebo zablokovanie Účtu.
Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Účet bez náhrady pre hrubé porušenie týchto verejných obchodných podmienok.
Používateľovi / Inzerenti za môže byť zrušený Účet tiež pre porušovanie právnych predpisov, či pre konanie, ktorým poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa.
Na prípady uvedené v predchádzajúcich dvoch článkoch môže Prevádzkovateľ podľa svojho uváženia a závažnosti porušenia užiť aj menej prísnu sankciu.
Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť ÚČET pre akékoľvek porušenie týchto Obchodných podmienok. Pozastavenie účtu môže mať charakter obmedzenia prístupu Používateľa len k niektorým funkciám účtu.
Ak bol Účet pozastavený pre trvalé porušovanie alebo pre trvajúci rozporný stav, a Užívateľ neprestane porušovať alebo trvajúci rozporný stav neodstráni, môže Prevádzkovateľ po lehote 30 dní Pozastavenie účtu zmeniť na Zablokovanie účtu.
Osoba, na ktorej Užívateľský účet bola uplatnená niektorá z vyššie uvedených sankcií, nie je oprávnená sa bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa BTCpenazenka.sk opätovne zaregistrovať ako Užívateľ / Inzerent.
Ak vyjde najavo, že Prevádzkovateľ zrušil účet alebo ho pozastavil v dôsledku omylu a ak má Užívateľ na ďalšom trvaní užívanie záujem, obnoví Prevádzkovateľ Účet Používateľa zadarmo bez potreby jeho opätovnej registrácie.
Zánikom alebo zrušením Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody a v platnosti zostávajú ustanovenia, ktoré sa týkajú tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po zániku zmluvy (predovšetkým ide o povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia ao rozhodcovskú doložku).

10. Reklamácia

Reklamácia je podanie Klienta v prípade, že sa domnieva, že Prevádzkovateľ nedodržal zmluvné dohody určenej Obchodnými podmienkami, prípadne konal v rozpore s právnymi predpismi.
Sťažnosť je podanie Klienta, smerujúce voči forme a obsahu Klientovi poskytnutých informácií alebo voči rokovaní a vystupovanie Prevádzkovateľa pod.
Podaná reklamácia alebo sťažnosť musí obsahovať nasledujúce údaje o Klientovi a predmete reklamácie či sťažnosti:
• Meno, priezvisko, registračný e-mail a adresu sídla / bydliska Klienta
• Kontaktný adresu, popr. telefonické alebo e-mailové spojenie pre upresňujúce otázky Prevádzkovateľa k reklamácii či sťažnosti
• Presný opis obsahu reklamovaného prípadu či sťažnosti s doložením všetky dostupné dokumentácie a ďalších podstatných údajov (napr. Screen výpisu z účtu)
• Dátum podania reklamácie či sťažnosti
• Prípadné ďalšie náležitosti
Prevádzkovateľ je oprávnený vyzvať Klienta k dodaniu ďalšej dokumentácie vzťahujúce sa k reklamácii či sťažnosti. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť v rámci riadneho priebehu a vybavenia reklamácie či sťažnosti. Neúplnú reklamáciu môže Klient doplniť do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy na doplnenie. Ak Klient reklamáciu na výzvu Prevádzkovateľa nedoplní, prevádzkovateľ reklamáciu vybaví podľa neúplných údajov, ak je to možné, a v opačnom prípade reklamáciu odloží.

Spôsob podávania sťažností, spôsob informovania o vybavení
Klient Prevádzkovateľa môže reklamáciu alebo sťažnosť podať E-mailom na adresu info@btcpenazenka.sk
Anonymné reklamácie či sťažnosti Prevádzkovateľ nevybavuje, iba eviduje.
Lehota na vybavenie reklamácie či sťažnosti je 30 dní od doručenia reklamácie či sťažnosti Prevádzkovateľovi. Lehota na opravu či doplnenie reklamácie sa do tejto lehoty nezapočítava. Ak nie je možné reklamáciu alebo sťažnosť v tejto lehote vybaviť, Prevádzkovateľ Klienta informuje o zodpovedajúcom predpokladanom termíne vybavenia reklamácie či sťažnosti.
O vybavení reklamácie či sťažnosti Prevádzkovateľ Klienta informuje písomne, príp. e-mailom, ak nebude s Klientom individuálne dohodnutá iná forma odovzdania informácie. Náklady spojené s vybavovaním reklamácií či sťažností uplatnených Klientov nesie Prevádzkovateľ, to však neplatí, ak ide o opakovanú reklamáciu, u ktorej je možné predpokladať, že je Klientom podávaná zámerne ako zvýšenie nákladov a práce Prevádzkovateľa.
Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo Klient zistil dôvody pre reklamáciu, najneskôr však v lehote 1 roka.
Reklamáciu Prevádzkovateľ neuzná, ak:
– Preukáže, že v danej veci postupoval v súlade s príslušnými zmluvnými dojednaniami alebo s právnymi predpismi,
– Uplynula premlčacia doba,
– Vo veci už rozhodol arbiter či súd.

11. Záverečné ustanovenia

Užívateľ má právo vypovedať Zmluvu za nasledovných podmienok: Výpoveď podá užívateľ v rozhraní Portálu. Prevádzkovateľ takúto výpoveď bude akceptovať automaticky a Účet automaticky zruší do 30 (tridsiatich) dní od podania výpovede zmluvy.
Zánikom alebo zrušením tejto Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, na zmluvné pokuty ani ustanovenia týkajúce sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po ukončení Zmluvy uplynutím výpovednej lehoty (predovšetkým ide o povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia a rozhodcovskú doložku).
Akonáhle je Účet – v rámci procesu výpovede podľa predchádzajúcich článkov – zrušený, odstráni Prevádzkovateľ z databázy všetky údaje o takomto Používateľovi. Správca je však oprávnený dočasne ponechať v databáze údaje nevyhnutne potrebné pre uplatnenie pohľadávky voči užívateľovi (najmä podľa predchádzajúceho bodu), ak takáto pohľadávka vznikla pred zrušením účtu Užívateľa.
BTCpenazenka.sk nenesie zodpovednosť za pomalý alebo chybný prenos, ktorý nastal medzi Užívateľom a Portálom. Ďalej Prevádzkovateľ nezodpovedá za technické a softvérové problémy zo strany poskytovateľov internetu, mobilných operátorov alebo na zariadení užívateľa.
V prípade nulového zostatku v BTCpeněžence dlhšia ako 90 dní, bude účet zrušený.
BTCpenazenka.sk je oprávnený zmeniť tieto Obchodné podmienky. BTCpenazenka.sk je povinný oznámiť skutočnosť, že boli Obchodné podmienky zmenené a zverejniť ich nové znenie. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením aktuálnej verzie Obchodných podmienok zakaždým, keď použije Portál, tzn., Prihlási sa k svojmu Účtu. Neakceptuje Ak Užívateľ zmeny Obchodných podmienok, nemá právo užívať Portál od doby platnosti novej verzie Obchodných podmienok
Obchodné podmienky sa riadia slovenským právom, najmä zákonom č. 89/2012 Zb .., občiansky zákonník.
V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí verejných obchodných podmienok.
Každým prihlásením Používateľ automaticky súhlasí s aktuálnym znením Obchodných podmienok.